TỔNG QUAN
Trang web này (www.beinnutri.com) được điều hành bởi BeinNUTRI. Xuyên suốt trang web, các thuật ngữ của chúng tôi, chúng tôi, và chúng tôi nghĩa là đề cập đến BeinNUTRI. BeinNUTRI cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua một thứ gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào Dịch vụ của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, bao gồm các điều khoản và chính sách bổ sung được tham chiếu ở đây và / hoặc có sẵn bởi siêu liên kết. Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn người dùng là trình duyệt, nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân và / hoặc người đóng góp nội dung.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào trong các Điều khoản dịch vụ này bằng cách đăng các cập nhật và / hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra những thay đổi trên trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ được hiểu rằng bạn chấp nhận những thay đổi đó.

PHẦN 1 – ĐIỀU KHOẢN CỬA HÀNG TRỰC TUYẾN
Khi đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất là thuộc độ tuổi thành niên (trên 16 tuổi) và bạn đã đồng ý với chúng tôi chấp nhận những chính sách trên trang web này.
Bạn không được sử dụng các sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào, trong quá trình sử dụng Dịch vụ.
Bạn không được truyền tải đường links xấu hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.
Việc vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay Dịch vụ của bạn.

PHẦN 2 – ĐIỀU KIỆN CHUNG
Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển không bị mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của việc kết nối mạng hoặc thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển qua mạng.
Bạn đồng ý không tái tạo, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web mà dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

PHẦN 3 – TÍNH CHÍNH XÁC VÀ THỜI GIAN THÔNG TIN
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin có sẵn trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc thức thời. Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng làm cơ sở duy nhất để đưa ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính thống, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn.
Trang web này có thể chứa một vài thông tin cũ. Thông tin cũ này chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi có quyền sửa đổi nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi các thay đổi đối với trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 – SỬA ĐỔI DỊCH VỤ VÀ GIÁ CẢ
Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào) mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

PHẦN 5 – SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)
Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng giới hạn và chỉ có thể trả lại hoặc trao đổi theo Chính sách hoàn trả của chúng tôi.
Chúng tôi đã nỗ lực để hiển thị chính xác nhất có thể về màu sắc và hình ảnh của các sản phẩm của chúng tôi xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng màn hình màu của màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác.
Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không bắt buộc, để giới hạn việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người nào, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng bất kỳ sản phẩm bất cứ lúc nào. Mọi đề nghị cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là vô hiệu khi bị cấm.

PHẦN 6 – THÔNG TIN HÓA ĐƠN VÀ TÀI KHOẢN
Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi có thể giới hạn hoặc hủy số lượng mua mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn đặt hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc các đơn hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng mà theo quy định riêng của chúng tôi như được đặt bởi các đại lý, đại lý hoặc nhà phân phối.
Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản và mua hàng hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem lại Chính sách hoàn trả của chúng tôi.

PHẦN 7 – CÔNG CỤ TÙY CHỌN
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không giám sát cũng như không có bất kỳ kiểm soát đầu vào nào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy và là một phần mềm có sẵn mà không có bất kỳ sự bảo đảm, đại diện hay điều kiện nào và không có bất kỳ sự chứng thực nào. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ của bên thứ ba.
Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn do bạn tự chịu trách nhiệm và bạn phải đảm bảo rằng bạn biết và chấp thuận các điều khoản mà nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan cung cấp.
Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ và / hoặc tính năng mới thông qua trang web (bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Các tính năng và / hoặc dịch vụ mới này cũng phải tuân theo các Điều khoản dịch vụ này.

PHẦN 8 – LIÊN KẾT BÊN THỨ BA
Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.
Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và quy định của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi bạn tham gia vào bất kỳ giao dịch nào.

PHẦN 9 – Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÙNG, PHẢN HỒI VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số bài nộp cụ thể (ví dụ: bài dự thi) hoặc không có yêu cầu từ chúng tôi, bạn gửi ý tưởng sáng tạo, đề xuất, kế hoạch hoặc tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua thư bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là ‘ý kiến’), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể và bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng trong bất kỳ phương tiện nào mà bạn chuyển tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi đang và sẽ không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ ý kiến ​​nào; (2) để trả tiền bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để trả lời bất kỳ ý kiến.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, giám sát, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung mà chúng tôi tự quyết định là bất hợp pháp, gây khó chịu, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm hoặc phản đối hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này .
Bạn đồng ý rằng ý kiến/ bình luận ​​của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, tính cách hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn cũng đồng ý rằng các nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu bôi nhọ, chống phá nhà nước hoặc trái pháp luật, lạm dụng hoặc tục tĩu, hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một người nào đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ ý kiến ​​bạn đưa ra và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bình luận nào được đăng bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

PHẦN 10 – LỖI, SAI LỆCH, THIẾU SÓT
Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, chương trình khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính sẵn có. Chúng tôi có quyền sửa bất kỳ lỗi nào, lỗi không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .
Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web nào có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về giá, trừ khi pháp luật yêu cầu.

PHẦN 11 – CẤM SỬ DỤNG
Ngoài các lệnh cấm khác như được quy định trong Điều khoản dịch vụ, bạn bị cấm sử dụng trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào; (b) để thu hút người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (c) vi phạm bất kỳ quy định quốc tế, liên bang, tỉnh hoặc tiểu bang, quy tắc, luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương; (d) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) quấy rối, lạm dụng, lăng mạ, làm hại, phỉ báng, vu khống, chê bai, đe dọa hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, sắc tộc, chủng tộc, tuổi, nguồn gốc quốc gia hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm; (g) để tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ hoặc của bất kỳ trang web liên quan, trang web nào khác hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (i) để spam, lừa đảo; (j) cho bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức; hoặc (k) để can thiệp hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan, các trang web khác hoặc Internet. Chúng tôi có quyền chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web nào có liên quan vì vi phạm bất kỳ việc sử dụng bị cấm nào.

PHẦN 12 – THÔNG TIN LIÊN HỆ
Câu hỏi về Điều khoản dịch vụ nên được gửi cho chúng tôi tại địa chỉ info@beinnutri.com

Hotline:0246 6868 439